http://benmoren.com/files/dimgs/thumb_3x225_17_159_987.jpg
Floating Position (overview)
http://benmoren.com/files/dimgs/thumb_3x225_17_153_992.jpg
Reformed Topographies
http://benmoren.com/files/dimgs/thumb_3x225_17_158_964.jpg
Wave (sine/cosine) book
http://benmoren.com/files/dimgs/thumb_3x225_17_155_937.jpg
A World We Made
http://benmoren.com/files/dimgs/thumb_3x225_17_154_931.jpg
Pedesis Studies
http://benmoren.com/files/dimgs/thumb_3x225_17_152_936.jpg
Stockpile
http://benmoren.com/files/dimgs/thumb_3x225_17_151_913.jpg
Aspen Stands
http://benmoren.com/files/dimgs/thumb_3x225_17_149_916.jpg
Game Grid
http://benmoren.com/files/dimgs/thumb_3x225_17_145_888.png
dead-drop.io
http://benmoren.com/files/dimgs/thumb_3x225_17_146_891.jpg
HOTEL HOTEL
http://benmoren.com/files/dimgs/thumb_3x225_17_141_814.jpg
Green Screen
http://benmoren.com/files/dimgs/thumb_3x225_17_135_946.jpg
Spatial Strategies
http://benmoren.com/files/dimgs/thumb_3x225_17_132_761.jpg
Walking Cycle
http://benmoren.com/files/dimgs/thumb_3x225_17_122_687.jpg
Work Makes Work
http://benmoren.com/files/dimgs/thumb_3x225_17_121_809.jpg
Pop-Up Ping Pong
http://benmoren.com/files/dimgs/thumb_3x225_17_102_468.jpg
Farming
http://benmoren.com/files/dimgs/thumb_3x225_17_110_476.jpg
Taken For a Ride
http://benmoren.com/files/dimgs/thumb_3x225_17_108_484.jpg
AOT: One Nighter
http://benmoren.com/files/dimgs/thumb_3x225_17_99_497.jpg
The Sonic Articulation of Sunbeams
http://benmoren.com/files/dimgs/thumb_3x225_17_94_692.jpg
Footprint In Footprints
http://benmoren.com/files/dimgs/thumb_3x225_17_126_702.jpg
Family Dinner
http://benmoren.com/files/dimgs/thumb_3x225_17_89_547.jpg
Art of This (Residency Exhibition)
http://benmoren.com/files/dimgs/thumb_3x225_17_86_558.jpg
Phase Shifts (Exhibition)